Algemene voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van Grafzorg West-Brabant

Artikel 1 Toepassingsgebied:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij alle opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Grafzorg West-Brabant partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Offerte:

Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening. Na voornoemde termijn vervalt de offerte tenzij verlenging is overeengekomen. Na verval van de offerte is Grafzorg West-Brabant gerechtigd het aanbod te wijzigen. De offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Grafzorg West-Brabant mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Offertes worden per e-mail of schriftelijk uitgebracht.

Artikel 3 Aangaan overeenkomst en verlenging:

Door schriftelijke bevestiging van de offerte door opdrachtgever, dan wel een bevestiging van de offerte via e-mail, aanvaardt de opdrachtgever de offerte en wordt de offerte omgezet in een contract. Het contract wordt pas bindend na bevestiging (hetzij schriftelijk hetzij per mail) door Grafzorg West-Brabant. De contractperiode gaat in op de datum van ondertekening van de offerte danwel de datum van de bevestiging van de offerte via mail door opdrachtgever. Contracten zijn niet tussentijds opzegbaar. Contracten worden ook niet automatisch verlengd. Circa twee maanden voor het einde van de contractperiode ontvangt de opdrachtgever een voorstel tot verlenging van het contract met één jaar. Grafzorg West-Brabant behoudt zich het recht voor de overeenkomst niet te verlengen. Opdrachtgever wordt hier minimaal twee maanden voor het einde van de contractdatum over geïnformeerd. Grafzorg West-Brabant behoudt zich het recht voor om overkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Grafzorg West-Brabant kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Grafzorg West-Brabant de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever :

Opdrachtgever zal Grafzorg West-Brabant steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Grafzorg West-Brabant verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn voornoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in dit artikel bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Grafzorg West-Brabant bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Betalingen:

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Grafzorg West-Brabant aan te wijzen bankrekening. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Grafzorg West-Brabant dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van factuur te kennen. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert, dan wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard. Bij het in gebreke blijven van betaling kan Grafzorg West-Brabant de vordering(en) ter incasso uit handen te geven. Alle hiermee samenhangende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Grafzorg West-Brabant beschouwt een niet tijdige betaling niet als een ontbinding van het contract.\

Artikel 6 Uitvoering:

Grafzorg West-Brabant neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Door Grafzorg West-Brabant geconstateerde schades aan het graf of de gedenkplaats worden per e-mail of telefonisch en -indien mogelijk- voorzien van foto’s, aan opdrachtgever gemeld. Herstelwerkzaamheden worden verricht na schriftelijk akkoord of na akkoord per e-mail op de daarvoor bestemde offerte. Hierbij staat het Grafzorg West-Brabant vrij deze herstelwerkzaamheden uit te besteden. Indien weers- of andere omstandigheden de uitvoering van werkzaamheden niet toelaten, waardoor deze niet op het afgesproken tijdstip of binnen redelijke termijn verricht kunnen worden, heeft Grafzorg West-Brabant het recht de te verrichten werkzaamheden op een later moment dan afgesproken uit te voeren. Dit alles naar het oordeel van Grafzorg West-Brabant. Opdrachtgever wordt hier z.s.m. over geïnformeerd. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Grafzorg West-Brabant in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is te getekend (of per mail is bevestigd). Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Grafzorg West-Brabant. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. Indien naar het oordeel van Grafzorg West-Brabant een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is Grafzorg West-Brabant bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Klachten :

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen uiterlijk binnen één week na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk of via e-mail, duidelijk en volledig omschreven bij ons gemeld te worden, liefst met foto’s. Bij het in gebreke blijven hiervan behouden wij ons het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.

Artikel 8 Prijzen en prijswijzigingen :

Alle prijzen gelden per jaar en zijn terug te vinden in het contract en op de website van Grafzorg West-Brabant: www.grafzorgwestbrabant.nl. Grafzorg West-Brabant kan jaarlijks de prijzen aanpassen. Alle in de offertes en op de website genoemde prijzen zijn incl. 21% btw.

Artikel 9 Aansprakelijkheid:

Grafzorg West-Brabant is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het graf of de grafversiering tenzij deze schade is ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Grafzorg West-Brabant. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Grafzorg West-Brabant beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De aansprakelijkheid van Grafzorg West-Brabant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slecht indien opdrachtgever Grafzorg West-Brabant onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Grafzorg West-Brabant ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verlichtingen tekort blijft schieten. Grafzorg West-Brabant is niet aansprakeliijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Grafzorg West-Brabant, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Buiten de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid rust op Grafzorg West-Brabant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Grafzorg West-Brabant niet binnen een maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 10 Overmacht:

Bij overmacht worden de verplichtingen van Grafzorg West-Brabant opgeschort. In dat geval is Grafzorg West-Brabant verplicht de werkzaamheden uit te voeren zodra dit redelijkerwijs mogelijks is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Grafzorg West-Brabant zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de werkzaamheden daardoor onmogelijk , dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Grafzorg West-Brabant kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, verkeersstoringen, storingen in de aflevering van hulpmiddelen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, etc.

Artikel 11 Toepasselijk recht:

Op elke overeenkomst tussen Grafzorg West-Brabant en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Slotbepaling :

Grafzorg West-Brabant is bevoegd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene leveringsvoorwaarden. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene leveringsvoorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige danwel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde beapling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schrifteljke toestemming van Grafzorg West-Brabant.